Упутства ауторима

Обим текста треба да буде до 15 страна (један табак, или око 30.000 словних знакова са белинама) укључујући фусноте, табеле, слике и списак литературе.
Сви текстови морају бити праћени апстрактом који не прелази 100 речи, кључним речима (до 10) и резимеом који не прелази 250 речи.
Резиме се објављује на енглеском језику. Уколико жели, аутор може сам превести свој резиме на енглески језик.
Пожељно је да текстови буду праћени списком литературе, списком скраћеница и списком илустрација (уколико их има).
Текстови морају бити куцани на рачунару у неком од програма MS Word-а и морају бити снимљени у формату MS Word документа.
У основном тексту обавезно је: коришћење ћириличног писма, фонт Times New
Roman, SR тастатура, величина слова 12, проред single (не користити аутоматскe бројачe – Numbering и Bullets). Уколико се користе специфични фонтови, обавезно је да се уз рад доставе и они.
У фуснотама, апстракту, кључним речима и резимеу величина слова је 10, уз једноструки проред (не правити пасусе и прореде у фуснотама).
Фотографије, илустрације, графиконе и стабла скенирати у JPG-формату, инкорпориране у рад или са посебним списком.
Прва страна треба да садржи: наслов рада, име аутора, титулу, звање и институцију у којој ради са адресом или кућну адресу. Поред тога, треба доставити и годину рођења аутора због обраде часописа у Народној библиотеци Србије, као и занимање, функцију и мејл адресу, ради објављивања у списку сарадника.
Чланци и прилози подлежу анонимној рецензији коју врше рецензенти у вишем звању од аутора рада. Неће бити прихваћени радови који су раније већ објављени на другом месту.
Ставови изражени у текстовима не представљају ставове уредника и редакције часописа, већ искључиво ставове аутора.
Текстове за наредни број треба приложити у штампаној или електронској форми (диск или електронска пошта) до 31. jула текуће године:
Народни музеј Лесковац
Стојана Љубића 2
16000 Лесковац
e-mail: leskovackizbornik@gmail.com

Ауторе који имају ORCID идентификациони број охрабрујемо да нам исти доставе приликом предаје рукописа.

Упутства за писање фуснота и литературе

Име и презиме аутора: курент (обична слова)
Наслов књиге: курзив
Наслов чланка или прилога у часопису: курент са наводницима
Назив часописа: курзив
У зборнику радова:
Наслов – курзив
Зборник – курент
Исто: курзив (Исто.)
н. д., (наведено дело): курзив (н. д.,)
Приликом првог навођења даје се пуно име и презиме аутора, а потом прво слово имена и цело презиме.
Дело се цитира писмом којим је објављено.

Цитирање књиге (примери)
Др Сергије Димитријевић, Историја Лесковца и околине (1918–1928), Лесковац,  1983, 166–189.
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, I, Beograd 1988, 175.

Цитирање чланака у часописима
Danica Milić, „Privreda Srbije i odnosi u njoj 1919. godine”, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, 7, Zagreb, 1980, 49.

Цитирање прилога у зборницима
Милош Благојевић, Манастирски поседи крушевачког краја, Крушевац кроз векове, Крушевац 1972, 37–39.

Цитирање новина
Александар Белић, Око Трста, Политика, бр. 12089, 17. септембар 1945, 1.

Службене новине, бр. 255, 31. октобар 1931, 8.

Цитирање архивских фондова
Архив Југославије, фонд Министарство просвете Краљевине Југославије (даље АЈ, МПКЈ), 66–289–516.
Архив Србије, фонд Министарство просвете НРС (даље АС, МП НРС), фасц. 16.

Цитирање из енциклопедија
Aleksandrovac (kruševački), Enciklopedija Jugoslavije, 1, Zagreb 1955, 59.

Цитирање са World Wide Weba
Dobrivoje Ger Popović, http://www.aleksandrovac.co.rs