Поступак рецензије

Примљени радови подлежу рецензији. Циљ рецензије је да уреднику помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа.

Рецензија је двоструко анонимна.

Сваки рад оцењују најмање два рецензента.

Дужина трајања рецензије зависи од самих рецензената, али часопис препоручује својим рецензентима да временско трајање рецензије не буде дуже од 6 недељa. Рад рецензената није плаћен.

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника. Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у вези са облашћу којом се рукопис бави и не смeју бити из исте институције као аутор, нити то смeју бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада.

У главној фази рецензије уредник шаље достављене рукописе на адресу два стручњака у тој области. Образац за оцјењивање рада садржи контролни списак ради помагања рецензентима да обухвате све аспекте који могу одлучити о исходу рецензије. У последњем делу евалуацијског обрасца, рецензенти морају укључити запажања и предлоге усмерене на побољшање поднесеног рукописа; примедбе се касније шаљу ауторима, без имена рецензената.

Током читавог процеса, рецензенти делују независно једни од других. Рецензентима није познат идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте (прихватити / одбити), главни уредник може да тражи мишљење других рецензената.

Током поступка рецензије уредник може да захтева од аутора да доставе додатне информације (укључујући и примарне податке), ако су оне потребне за доношење суда о научном доприносу рукописа. Уредник и рецензенти морају да чувају такве информације као поверљиве и не смeју их користити за стицање личне користи.

Редакција је дужна да обезбеди контролу квалитета рецензије. У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.